Į PRADŽIĄAKCIJOSKONTAKTAI
Prekių katalogas
 
Vonios
 
Masažinės arba nemasažinės vonios
Vonios be masažo
Terapinės vonios
Vonių priedai
Dušo įranga
 
Masažinės dušo kabinos (boksai)
Dušo kabinos (sienelė+padėklas)
Dušo sienelės
Dušo padėklai
Masažiniai dušo paneliai
Dušo komplektai (dušo galvos, laikikliai)
Santechninė keramika
 
Unitazai
Bide
Pisuarai
Unitazo dangčiai
Praustuvai
Plautuvės
Specialios paskirties keramika
Vonios aksesuarai
Vandens maišytuvai
 
Maišytuvai dušui/voniai
Maišytuvai praustuvui
Maišytuvai bide
Maišytuvai plautuvei
Sensoriniai maišytuvai
Termostatiniai maišytuvai
Maišytuvai kirpykloms
Gyvatukai, rankšluosčių džiovintuvai
Prekių krepšelis
Išsirinkta prekių: 0 (kiekis: 0)
Suma: 0.00 Lt
Prekių pirkimo taisyklės
TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo internetiniame prekybos centre „rivoleta.lt“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „rivoleta.lt“ internetiniame prekybos centre susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „rivoleta.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos centre, privalės iš naujo priimti modifikuotas Taisykles.
1.3. Internetinio prekybos centro „rivoleta.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) sumoka Pardavėjui 30 % vertės avansinį mokestį.
2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „rivoleta.lt“ internetinio prekybos centro duomenų bazėje.

3. Pirkėjo įsipareigojimai
3.1. Užsisakius prekę, Pirkėjas privalo sumokėti 30 % prekės vertės avansinį mokestį.
3.2. Gavęs informaciją apie užsakymo įvykdymą, Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas sumokėti Pardavėjui likusią prekės vertės dalį ir atsiimti prekę.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis „rivoleta.lt“ internetiniu prekybos centru, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetiniame prekybos centre bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio prekybos centro „rivoleta.lt“ teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
5.1. Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos pasirinkta valiuta su PVM. Pardavėjo perduodamų ar parduotų prekių kaina yra susieta su Lietuvos banko nustatytu oficialiu euro (EUR) ir lito (Lt) kursu, kuris yra 3,4528 Lt = 1 Eur. Pasikeitus šiam kursui Pirkėjo perduotų ar parduotų, bet pilnai ir tinkamai neapmokėtų prekių kaina litais be atskiro šalių susitarimo pakeičiama proporcingai atsiskaitymo dieną galiojančiu oficialiu lito ir euro kursu.
5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
5.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais, ne vėliau kaip 1 dieną, prieš prekės pristatymą.
5.3. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir patvirtinus užsakymą, paspaudus nuorodą „Gauti sąskaitą“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą, jei Prekės neatsiima pats.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba už atskirą mokestį Pirkėjui prekes pristatys Pardavėjas.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti ne vėliau, kaip per 40 dienų nuo avanso sumokėjimo Pardavėjui.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
7.1. Kiekvienos „rivoleta.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
7.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Atsakomybė
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas vienašališkai nutraukęs sutartį sumoka Pardavėjui 30 % prekės vertės dydžio baudą.
8.3. Nesugebėjęs įvykdyti užsakymo, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir grąžina įmokėta avansą.
8.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos centru.
8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.6. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Apsikeitimas informacija
9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.